Sm_01_1600x534.jpg
Sm_02_1600x534.jpg
Sm_03_1600x534.jpg
previous arrow
next arrow

Welcome to Lampang Hospital Library

ห้องสมุดโรงพยาบาลลำปาง เป็นแหล่งจัดหา รวบรวม จัดเก็บ บำรุงรักษาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทางด้านการแพทย์ประเภทต่างๆ ที่ทันสมัย
และให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมุ่งมั่นให้บริการต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายได้มาตรฐาน และให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

พันธกิจ (Mission)

จัดหา วิเคราะห์หมวดหมู่ ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ให้เพียงพอตรงกับความต้องการพัฒนางานบริการ เพื่อสสนับสนุนงานบริการวิชาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลลำปาง

เป้าหมาย (Goal)

เป็นห้องสมุดเฉพาะทางการแพทย์ที่เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่ได้มาตรฐาน โดยมีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย และเพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการของเรา

บริการสถานที่

บริการข่าวสารทั่วไป

บริการแนะนำสารสนเทศ

บริการทรัพยากรสารสนเทศ

แกลเลอรี่กิจกรรม

อบรม Design Thinking ครั้งที่ 2 (19 มิถุนายน 2566)

อบรม Design Thinking ครั้งที่ 3 (2-3 สิงหาคม 2566)

อบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย (6 กันยายน 2566)

อบรม Design Thinking ครั้งที่ 2 (18 มิถุนายน 2566)

ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ (15-25-26 พฤษภาคม 2566)

อบรม Design Thinking ครั้งที่ 1 (4-5 มิถุนายน 2566)

คณะแพทยฯ มช. ตรวจประเมิน (5 กันยายน 2566)

อบรม Simulation (24-25 สิงหาคม 2566)

แผนที่

ติดต่อเรา

งานห้องสมุด

ชั้น 1 อาคารเรียนรวมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน  ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์                                               

0-5423-7400 ต่อ 4303/4311/4315

เวลาเปิดบริการ          

จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.          

ปิดบริการ

เสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

ช่องทางการสื่อสาร

E-mail: [email protected]

Line: MedLib LPH    

Facebook: https://www.facebook.com/lph.library