เกี่ยวกับห้องสมุด

ห้องสมุดโรงพยาบาลลำปาง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รวมทั้งสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล ซึ่งได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ นักศึกษาแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โดยมีขอบเขตของการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ ควบคุม กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานห้องสมุด โดยวางแผนกำหนดภารกิจและแผนปฏิบัติงานของห้องสมุดให้เป็นไปตามภารกิจของศูนย์แพทย์ฯและของโรงพยาบาล มอบหมายงานให้บุคลากรห้องสมุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดให้รับผิดชอบทั้งในด้านการจัดหา วิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการให้บริการ ด้านการจัดเก็บและบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ห้องสมุดโรงพยาบาลลำปาง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านแพทยศาสตร์ ให้เป็นไปตามภารกิจของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และของโรงพยาบาลลำปางได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามระเบียบบริหารราชการ หลักเกณฑ์ หลักการ ระเบียบการบริหารงานและภารกิจของโรงพยาบาล รวมทั้งควบคุมดูแลงานทางด้านการเงินและบัญชี และด้านวัสดุครุภัณฑ์ของงานห้องสมุดให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบราชการ

2. งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ ดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และสนับสนุนการการค้นคว้าวิจัยให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยเน้นทรัพยากรสารสนเทศทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวของทรัพยากรสารสนเทศที่ออกใหม่ รวมทั้งวางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับเพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพียงพอ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสูดแก่ผู้ใช้บริการ

3. งานเทคนิค มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ ดำเนินการวิเคราะห์เลขหมู่ หัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้ระบบการจัดหมวดหมู่ความรู้ตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการ อีกทั้งอำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดในการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้น

4. งานบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่มีภายในห้องสมุดและจากแหล่งอื่นได้อย่างเต็มที่โดยการจัดบริการและกิจกรรมด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศอย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการมากที่สุด รวมถึงการจัดบรรยากาศที่ดี เป็นระเบียบ ทำให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจเมื่อเข้าใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อให้การค้นคว้าหาความรู้และเป็นไปอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ซึ่งประกอบด้วย บริการยืม-คืน บริการหนังสือจอง บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางการแพทย์ บริการแนะนำและตรวจสอบการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด เป็นต้น

5.งานธุรการและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ ดูแลระบบเอกสาร แฟ้มงาน การพิมพ์งานด้านธุรการ รับ – ส่ง เอกสารของงานห้องสมุด จัดเก็บ รวบรวมสถิติ นำเสนอรายงานสถิติในด้านต่างๆ ให้แก่หัวหน้างาน ด้านงานประชาสัมพันธ์ในฐานะที่ห้องสมุดมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ โดยประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดและสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งการจัดทำและเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ ฯลฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ให้ผู้ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมถึงข่าวสารและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของงานห้องสมุดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

บุคลากรห้องสมุด

น.ส.กัญญารัตน์ ใจจินา
(บรรณารักษ์ชำนาญการ)

นางสุเมตตา ทิวาโต
(บรรณารักษ์)

นางพฤศพร วงค์ผัด
(บรรณารักษ์)

ติดต่อเรา

งานห้องสมุด

ชั้น 1 อาคารเรียนรวมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน  ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์                                               

0-5423-7400 ต่อ 4303/4311/4315

เวลาเปิดบริการ          

จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.          

ปิดบริการ

เสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

ช่องทางการสื่อสาร

E-mail: [email protected]

Line: MedLib LPH    

Facebook: https://www.facebook.com/lph.library