บริการทรัพยากรสารสนเทศ

บริการยืม-คืน (Circulation Service)
ให้ยืมและรับคืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่กำหนดให้ยืมออก ได้แก่ หนังสือ ตำรา หนังสือทั่วไป วารสารและนิตยสารและหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา สื่อโสตทัศน์

บริการต่ออายุการยืม (Renew)
เป็นการต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการที่ต้องการจะต่ออายุการยืม
โดยขอขยายเวลาการยืมออกไป โดยใช้ช่องทางของ Facebook และทางโทรศัพท์ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่อ

 

บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ (Book Reservation)
เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะขอจองทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการแต่มีผู้ใช้บริการรายอื่นยืมออกไป โดยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเขียนเลขเรียกหนังสือ หรือชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้แต่งของเอกสาร/รายการที่ต้องการจอง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจอง และแจ้งวันที่จะได้รับเอกสารให้ทราบ (โดยดูจาก วันกำหนดส่งของผู้ยืมรายก่อนหน้านั้น)

บริการเครื่องสแกนเอกสาร (document scanner service)
เป็นบริการที่ห้องสมุดบริการให้แก่สมาชิกของห้องสมุด กรณีที่ต้องการข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ที่ไม่สามารถยืมออกจากห้องสมุดได้ เช่น วารสารหรือนิตยสารใหม่ หนังสืออ้างอิง และในกรณีที่เป็นบุคคลภายนอกที่ต้องการข้อมูลแต่ไม่สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้

ติดต่อเรา

งานห้องสมุด

ชั้น 1 อาคารเรียนรวมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน  ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์                                               

0-5423-7400 ต่อ 4303/4311/4315

เวลาเปิดบริการ          

จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.          

ปิดบริการ

เสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

ช่องทางการสื่อสาร

E-mail: [email protected]

Line: MedLib LPH    

Facebook: https://www.facebook.com/lph.library