บริการแนะนำสารสนเทศ

 

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (Reference Service)
เป็นบริการที่ช่วยเหลือและแนะนำผู้ใช้ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยแนะนำผู้ใช้บริการให้สามารถใช้ห้องสมุดและใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมในการค้นหาสารสนเทศตามที่ต้องการในเวลา ที่รวดเร็วจากแหล่งสารสนเทศทั้งภายในและนอกห้องสมุด เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ห้องสมุดที่ประสบปัญหาในการแสวงหาสารสนเทศด้วยตนเอง

บริการสนับสนุนการวิจัย (Research Support Service)
1. Medical Literature search service หากมีปัญหาในการสืบค้นเอกสารฉบับเต็มสำหรับนำไปวิเคราะห์วรรณกรรม แค่มีหัวข้อวิจัย เราช่วยคุณได้เมื่อเลือกใช้บริการนี้
2. Medical information retrieval technique เทคนิคในการสืบค้นสารสนเทศให้ไว ถูกต้องและตรงตามความต้องการ
3. Reference service and training for reference writing จัดเอกสารอ้างอิงให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ต้องการ เช่น Vancouver, APA, AMA, Harvard, etc.
4.Document management training service with Zotero programing แนะนำการจัดเอกสารอ้างอิงด้วยโปรแกรม Zotero ง่ายๆฉับไว เขียนได้ถูกต้องตามรูปแบบ
5. Reference checking service บริการตรวจสอบเอกสารอ้างอิงให้ถูกต้อง ตามรูปแบบที่ต้องการ
6. Where to publish reserch แนะนำแหล่งตีพิมพ์ที่น่าสนใจ ทั้งภายในและต่างประเทศ

บริการอ่านและค้นคว้า (Reading Service)
เป็นการให้บริการอ่านสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ทั้งหนังสือตำราทั้งแบบรูปเล่ม และแบบอิเล็กทรอนิกส์ และวารสารทางด้านการแพทย์ รวมทั้งหนังสือทั่วไป วารสารวิชาการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข หนังสืออ้างอิง และสิ่งพิมพ์รัฐบาล ตลอดจนนิตยสารทั่วไป จุลสาร จดหมายข่าว หนังสือพิมพ์ โดยการจัดกลุ่มทรัพยากรสารสนเทศ แต่ละประเภทไว้อย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย มีการจัดบริเวณที่นั่งอ่านให้มีความสะดวกสบาย

บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด (Library Tour)
เป็นบริการแนะนำให้กับนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ชั้นปีที่ 4 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแพทย์ Intern ที่เข้ามาปฐมนิเทศ เพื่อมาศึกษา ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ซึ่งทางงานห้องสมุดจะทำการนำเสนอเป็น Presentation เพื่อแนะนำห้องสมุด และแผ่นพับเกี่ยวกับคู่มือและระเบียบการใช้ห้องสมุด ตลอดจนข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อทำให้มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด ทั้งนี้เพื่อทำให้การเข้ามาค้นคว้าสารสนเทศในครั้งต่อไปจะทำให้มีความสะดวกและรวดเร็ว และได้รับสารสนเทศตรงตามความต้องการ

ติดต่อเรา

งานห้องสมุด

ชั้น 1 อาคารเรียนรวมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน  ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์                                               

0-5423-7400 ต่อ 4303/4311/4315

เวลาเปิดบริการ          

จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.          

ปิดบริการ

เสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

ช่องทางการสื่อสาร

E-mail: [email protected]

Line: MedLib LPH    

Facebook: https://www.facebook.com/lph.library