บริการข่าวสารทั่วไป

บริการข่าวสารด้านสาธารณสุข (Public Health News Service)
เป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับภาพและข่าวสารที่มีสาระน่ารู้ น่าสนใจจากหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าและการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินทราเน็ตและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าห้องสมุด

บริการแนะนำหนังสือใหม่ (New Book Recommendation Service)
เป็นบริการแนะนำรายชื่อหนังสือใหม่ที่น่าสนใจในแต่ละเดือน เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาล และสมาชิกสมทบได้รับทราบ และสามารถมาใช้บริการยืมเพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าซึ่งทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินทราเน็ต และประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด

บริการจดหมายข่าว (Newsletter Service)
เป็นบริการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการได้ทราบข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและผลการดำเนินงานของห้องสมุดได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินทราเน็ต และประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด

ติดต่อเรา

งานห้องสมุด

ชั้น 1 อาคารเรียนรวมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน  ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์                                               

0-5423-7400 ต่อ 4303/4311/4315

เวลาเปิดบริการ          

จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.          

ปิดบริการ

เสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

ช่องทางการสื่อสาร

E-mail: [email protected]

Line: MedLib LPH    

Facebook: https://www.facebook.com/lph.library