บริการสถานที่

บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service)
เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าได้สะดวก รวดเร็ว และตรงตามความต้องการ โดยห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการสืบค้นสารสนเทศ จำนวน 7 เครื่อง นอกจากนี้ยังมีบริการ wifi ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกครอบคลุมห้องสมุดทุกห้องบริการ

บริการห้องค้นคว้า (Study Room Service)
เป็นบริการหนึ่งที่จัดบริการห้องสำหรับเรียนรู้ร่วมกันให้กับผู้ใช้ประมาณ 3-10 คนขึ้นไปเพื่อปรึกษาหารือ ทำรายงาน ทำวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ โดยอำนวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดประกอบ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย

บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย (Meeting Room Service)
เป็นบริการหนึ่งที่จัดบริการห้องสำหรับเรียนรู้ร่วมกันให้กับผู้ใช้ประมาณ 3-10 คนขึ้นไปเพื่อปรึกษาหารือ ทำรายงาน ทำวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ โดยอำนวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดประกอบ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย

บริการมุมพักผ่อน (Relax Zone)
เป็นบริการหนึ่งที่จัดบริการเฉพาะนักศึกษาแพทย์ในการใช้บริการห้องสมุดนอกเวลาราชการ เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน Co-Learning Space สำหรับใช้ค้นคว้าหาความรู้และศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัย โดยมีระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต wifi และโปรแกรม HIS OPD เพื่อให้บริการ รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับนักศึกษาแพทย์ที่เข้าใช้บริการตั้งแต่เวลา 18.00 น.-24.00 น.

ติดต่อเรา

งานห้องสมุด

ชั้น 1 อาคารเรียนรวมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน  ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์                                               

0-5423-7400 ต่อ 4303/4311/4315

เวลาเปิดบริการ          

จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.          

ปิดบริการ

เสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

ช่องทางการสื่อสาร

E-mail: [email protected]

Line: MedLib LPH    

Facebook: https://www.facebook.com/lph.library